Hittar din position
Snart klart
Laddar recensioner
Snart klart
Allt om Stockholm
Din bästa Stockholmsguide
ANNONS

Partierna: Fler klubbar ska stänga senare

Stockholms stadshus.
Vi frågade partierna i Stadshuset hur de vill utveckla Klubbstockholm.

Flera av Stockholms partier tycker att fler klubbar i stan borde ha öppet längre. Nattborgmästare, utnyttja stans brofästen och bättre lokalplanering är några andra av förslagen som politikerna har för att stans klubbliv ska utvecklas.

ANNONS

Allt om Stockholm har genomfört en enkätundersökning bland partierna i Stockholms stadshus, för att ta reda på hur de ser på stadens klubbliv och hur de vill förändra klubbklimatet.

Klubbarrangörer har svårt att hitta lokaler för sin verksamhet. Samtidigt rivs lämpliga områden och ersätts av bostäder och kontor. Vad kan man göra åt detta?

Socialdemokraterna:  Att kultur- och nöjesliv nu så tydligt blir en del Stockholms översiktliga planering är en markering om ett nytt tänk och nya prioriteringar. Omvandlingen av Slakthusområdet har exempelvis redan genererat nya ateljéer, musikscener och klubbar. Staden har arbetat fram strategier för hur dessa ska finnas kvar även längre fram i omvandlingen av stadsdelen. En konkret insats är tillsättandet av en kulturlots, med särskilt uppdrag att fokusera på att stötta kultur- och nöjesaktörer avseende lokalfrågor.

Miljöpartiet: Vi vill att lokaler och mötesplatser planeras in tidigt. Vi ser också att befintliga fastigheter kan behållas i olika stadsutvecklingsprojekt.

Vänsterpartiet: Vi tycker att vi ska bygga ut staden på ett sådant sätt att klubbarna får utrymme, som att till exempel bygga bättre ljudisolerat och att vi behåller vissa lokaler som kan användas eller redan används till klubbverksamhet.

Feministiskt initiativ: Vi vill att Stockholm ska vara en levande kulturstad och det kräver en ökad kunskap om kulturens betydelse för framtida stadsplanering och exploatering. Fi vill se fler lokaler och ateljéer för kulturarbetare och kulturverksamhet i Stockholm.

Moderaterna: Ett sätt att komma åt lokalbristen är att inventera stadens lokaler. När Debaser stod utan konsertlokal föreslog Moderaterna att man skulle kunna använda källarlokalerna på Kulturhuset Stadsteatern. Dessa lokaler stod helt outnyttjade kvälls- och nattetid. Det finns alltså lösningar. Men det är upp till politikerna att visa att de har viljan.

Liberalerna: De platser inne i stan som fungerar bra som festlokaler måste värnas. Vi är djupt kritiska till att majoriteten i Stadshuset slängde ut Debaser utan att fullt ut försöka hitta en alternativ lokal.

Kristdemokraterna: Vi tror kreativa lösningar i befintliga lokaler kan vara en väg att gå för just nöjesarrangörer. Många lokaler står tomma på sen kvällstid och det kanske går att förhandla sig till en lösning med fastighetsägaren.

Centerpartiet:  För det första måste lokalplaneringen in tidigt i stadsplaneringen, därutöver har vi föreslagit att staden, tillsammans med nöjesarrangörer, ska inventera och hitta fler lokaler i staden som är möjliga att använda. Detta blev inte minst aktuellt när Debaser Medis tvingades stänga vilket staden hanterade bedrövligt anser vi.

ANNONS

Idag kan det vara svårt att bedriva klubbverksamhet utan få problem med grannar. Hur kan man lösa detta problem?

Socialdemokraterna: Dessa avvägningar är inte självklara men om det visar sig finnas stort systematiskt problem, att vi stängt många klubbar- och krogar på grund av buller, behöver vi överväga om vi ligger rätt i tolkningen av lagstiftningen. Vårt mål är en levande stad.

Miljöpartiet: Det ska gå att kombinera. Stockholm har en lång tradition av uteställen, krogar och dansställen och det ska vi fortsätta att ha. Men tillstånd och lokalernas placering behöver anpassas till omgivningen.

Vänsterpartiet: Klubbar hör till en levande stad och vi tycker det finns ett problem när klubbverksamheter som legat länge på en plats tvingas bort på grund av störningar.

Feministiskt initiativ: Vi ser det som självklart att kulturen ska få plats när nya stadsdelar och bostadsområden byggs. Men det måste finnas alternativa lösningar som möjliggör att klubbar och bostäder kan finnas i närhet av varandra.

Moderaterna: Samtidigt som det är viktigt med musiken och kultur som ger arbetstillfällen och ökar Stockholms attraktionskraft, måste också människor kunna bo och leva utan att störas av för höga ljudnivåer. Därför måste kontinuerliga ljudmätningar genomföras gällande ljudnivåer från klubbverksamhet till närboende.

Liberalerna: Man ska få ha fest även i en stad. Vi vill planera staden så att det går att ha festlokaler utan att störa grannar. Det kräver fler medelstora festlokaler, och vi beklagar att sådana försvunnit de senaste åren till följd av politiska beslut. För att det ska funka så måste också klubbarna följa överenskommelser om ljudnivå och de klubbar som inte gör det ska kunna stängas.

Kristdemokraterna: Som så ofta när det gäller stadsbyggnad och stadsliv så står olika intressen emot varandra. Människor vill roa sig och festa och andra vill sova och ha det lugnt. Det finns dock exempel på bra lösningar, exempelvis bytte man läget på planerade bostäder vid Stureplan för att inte olika intressen skulle krocka.

Centerpartiet: Centerpartiet står bakom gällande lagstiftning som är tydlig med att den som bedriver verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Vissa tycker det krävs utökade öppettider för att Stockholm ska bli en klubbstad i världsklass. Hur tänker ni?

Socialdemokraterna: Att utöka öppettiderna bör självklart övervägas, men det förutsätter att det kan göras utan att otryggheten i staden nattetid ökar.

Miljöpartiet: Vi är positiva till längre öppettider och tittar gärna på var i stan vi skulle kunna förlänga öppettiderna för klubbar. Under mandatperioden har vi gjort det möjligt för krogar att ha öppet längre på sina uteserveringar.

Vänsterpartiet: Vi är öppna för sena tillstånd om man som arrangör uppfyller de krav som finns för det.

Feministiskt initiativ: Vi tror inte att det enbart är öppettiderna som avgör om en stads klubbliv är i världsklass.

Moderaterna: Utökade öppettider är nödvändigt om Stockholms nattliv fortsatt ska utvecklas. Här har det funnits en politisk konflikt där vänstern har varit emot utökade öppettider.

Liberalerna: Vi vill att fler klubbar än idag ska kunna ha öppet till klockan fem. Stoppa inte festen!

Kristdemokraterna: Stockholm som landets vackraste (huvud)stad ska ha ett levande kvälls- och nattliv, anser vi. För att nå dit krävs en öppen och ständig dialog mellan olika intressegrupper, det finns inga ”standardlösningar”.

Centerpartiet: Centerpartiet ser gärna fler klubbar som vill hålla öppet till klockan 05, inte minst för att minska våld och otrygghet som ofta uppstår när klubbarna stängt.

Sverigedemokraterna har valt att inte svara på vår enkät, trots upprepade påminnelser.

Katrinebergsbacken 8, 117 61 Stockholm, Sverige